Укрепване на изкопи и откоси

Шпунтови стени

Предимства

  • Гарантирана водоплътност – приложими в изцяло водна среда или високи нива на подпочвените води при изкопите;
  • Могат да се използват многократно;
  • Висока съпротивителна способност на елементите при набивния процес;
  • Малко тегло;
  • Възможност за удължаване на елементите чрез заварки или болтови връзки;
  • Постоянни якостни характеристики по цялата дължина на укрепването;
  • Възможност за комбиниране с анкери.

Недостатъци

  • Поради геометрията си – сеченията рядко могат да бъдат вложени в крайната конструкция;
  • Не са приложими при наличие на големи скални фракции и като цяло в твърда среда;

Шпунтови стени Sheet piles
Шпунтови стени Sheet Piles
Шпунтови стени Sheet piles
Шпунтови стени sheet piles